Årsmöte 2020

Protokollet finns nu att läsa på https://media.valdemarsro.se/2020/12/Protokoll-Arsmote-2020.pdf.

En JA röst godkänner punkterna nedan samt styrelsens yttrande/förslag till motionerna.

1. Föregående årsmötesprotokoll

2. Verksamhetsberättelse

3. Kassatablå

4. Revisionsberättelse

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

6. Arvode till styrelsen

Styrelsens förslag är 500:-

7. Medlemsavgifter (2021)

Styrelsens förslag är 100:-

8. Val av ordförande

Tyvärr så har föreningen inte lyckats hitta en kandidat till ordförandeposten. Föreningen fortsätter att leta och kallar till ett extra årsmöte då föreningen (valberedningen) har ett förslag som medlemmarna kan rösta på. Förslag kan som alltid skickas till valberedningen@valdemarsro.se

9. Val av 1 styrelseledamot

Valberedningen har två namn som förslag på ledamöter och styrelsen vill i år (på grund av svårigheten att rekrytera nya styrelseledamöter) ta in båda till styrelsen.

Valberedningens förslag: Alexandra Törn Almö och Björn Nilsson

10. Val av 2 revisorer

Valberedningens förslag: Mathias Cederholm och Ola Fagerstrand

11. Val av 2 representanter till valberedningen

Förslag: Åsa Ander och Per Idborg

12. Motioner

Motion 1

Timo Rasi

Det är många med mig (boende på Svanevägen) som i det dagliga samtalet på gatan tar upp vårt fiber och dess utbud.

En av frågorna som diskuterats är att då vi var på informationsmötet med Malmöstad, Ownit och Akea, så sades följande:

De 2 första åren är vi bundna till Ownit, därefter kan man själv teckna ett avtal med de leverantörer av bredband, KTV mm, som finns på följande länk.

https://www.bredbandsval.se/stadsn%C3%A4t/malm%C3%B6-stadsn%C3%A4t

Tydligen går inte detta då det framkommit vid samtal med andra ”leverantörer” att vi är bundna till Ownit!

(Det är föreningen som tecknat avtal, inte vi som villaägare).

Frågan är då:

När kommer nuvarande avtal att gå ut, och ge varje villaägare själv möjlighet att få välja leverantör?

En annan fråga är, vid förnyelse av avtalsperiod (som jag antar är 2 år) konkurrens sätter föreningen samtliga leverantörer i listan?

Kan som jag tidigare nämnt för fibergruppen för samma pris som vi idag betalar för ett 100/100 abonnemang hos Ownit få ett 1000/1000 abonnemang.

(om man konkurrens sätter Ownit som andra villaföreningar i Malmö gjort).

Motionen är:

Nyval av medlemmar i fibergruppen, eller tillsättning av medlemmar med kunskap om förhandlingar och avtal.

Styrelsens förslag:  att anse motionen besvarad

Motivering: 

Fibergruppen är en arbetsgrupp som tillsattes (av personer som visade intresse av att bidra) 2014 med uppdraget att ta fram ett förslag på en lösning för att koppla upp området med fiber. Vid årsmötet 2015 fick Villaföreningens styrelse mandatet att välja en tjänsteleverantör (baserat på Fibergruppens förslag) vilket också gjordes. Efter detta val av lösning har fibergruppen inte arbetat med någon specifik uppgift från styrelsen annat än att svara på frågor. 

I våra enkäter har en klar majoritet varit nöjda med nuvarande lösning, vilket då inte föranlett styrelsen att ge arbetsgruppen en ny uppgift.

Det har varit och är fritt fram att visa engagemang och arbeta i våra arbetsgrupper. Styrelsen uppmanar alla som vill bidra att höra av sig till styrelsen eller till relevant arbetsgrupp, det krävs inget val vid ett årsmöte för att vara med i en arbetsgrupp. Vi som förening är beroende av att våra medlemmar hjälper till. 

Notera att eventuella förslag från fibergruppen (t.ex. förslag gällande nya eller ändrade avtal som kan påverka alla anslutna) beslutas på ordinarie årsmöten eller ett extra årsmöte.

Styrelsen ska, om styrelsens förslag godkänns, ge fibergruppen i uppgift att på hemsidan förtydliga reglerna kring avtalen, undersöka möjligheten till att få till en prissänkning samt göra en bedömning om ett leverantörsbyte skulle vara fördelaktigt.

Motion 2

Timo Rasi

Buskar som hänger över trottoarer tvingar gående och rullstolsbundna ut i gatan, och bilar parkerade på områdes gator med försvårad framkomlighet.

(Större bilar, transporter, bilar med släp)

Vi på Svanevägen (vet ej om övriga, gator) vill att gatukontoret uppvaktas med frågan om avgiftsbelagda gator,

(som tidigare tagits upp i Sydvenskan gällande Kirseberg och Rorstorp som nu kommer få avgiftsbelagda gator).

Om Gatukontoret inte anser det bära med en automat, så kan en gatuskylt/parkering förbjudet inte kosta många kronor att sätta upp.

Detta underlättar för P-Malmö/gatukontoret att utdela en bot (Annars gäller 24h regeln, vilket är svårare att bevisa på en långtids parkerad bil/fordon).

Vi skall vara glada att snön hållit sig borta de senaste åren (men vi som bott här ett tag minns de vintrar där gatorna varit oframkomliga).

(Ett annat alternativ är att avlägsna gatustenen/trottoarkanten, som sparar fälgarna och däcken om man inte vill skylta eller automatisera).

Motionen är:

Uppvakta, få ut beslutsfattare från Gatukontoret (och ev. även få med Räddningstjänsten) på en rundvandring i området en vardag och helgdag,

och efter besöken utfärda tydliga riktlinjer till oss boende i området.

Styrelsens förslag: att avslå motionen

Motivering: Det finns redan idag tydliga regler för vad som gäller för husägare och bilägare.

Malmö stad har tydliga regler gällande bland annat trottoarer i sin broscyr “Du som fastighetsägare” (https://malmo.se/download/18.198e132616aa40a135a1af91/1562138222881/Fastighets%C3%A4garensansvar%20broschyr.pdf).

Vidare har Transportstyrelsen tydliga regler för vad som gäller vid parkering. De har tagit fram en broschyr “Stanna och parkera” som går igenom relevanta lagar (https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf).

Styrelsen har svårt att se att Gatukontoret eller Räddningstjänsten skulle (eller ens kan) utfärda ytterligare riktlinjer eller regler för vårt område.

Styrelsen tror vidare inte att det är regler eller riktlinjer som saknas, utan snarare att det är efterföljandet av befintliga regler som är problemet. 

Styrelsen ska, om styrelsens förslag godkänns, arbeta för att ovan nämnda broschyrer delas ut (fysiskt eller digitalt) till boende i området som en påminnelse.

Föreningen för boende i Valdemarsro